Huishoudelijk Reglement


(Versie januari 2000)

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van en/of Technische Commissie. Op de baan is tenniskleding voorgeschreven.

Artikel 2

De leden dienen adresveranderingen zo spoedig mogelijk aan de secretaris op te geven.
Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen voor 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar.

Artikel 3

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, (geen bestuurs-, commissie- en T.C. -vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Vergaderingen

Artikel 4

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo vaak als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schor- sen of te verdagen.

Artikel 5

Bestuursvergaderingen vinden plaats volgens een in de eerste maand van elk kalenderjaar op te stellen vergaderrooster. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.
Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris vindt plaats door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten.
Van te voren vergewist het bestuur zich ervan, dat de te stellen kandidaten een eventuele be- noeming zullen aanvaarden.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7

Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering, dat niet rechtstreeks betrekking heeft op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, lid 9 en 10 van de statuten.
Een uitzondering op deze regel geldt, als zo'n besluit is genomen met tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen (blanco stemmen hieronder niet begrepen).

Deze regel is ook van toepassing op een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen. Dit uitgezonderd een voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ont- binding van de vereniging.

Artikel 8

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen

voor de verzending van de uitnodigingen door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, en verder al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.
Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling voorstel, dat door een lid staande de vergadering wordt gedaan. Voorwaarde hiervoor is dat dit voorstel rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt. In het geval van een algemene ledenvergadering dient dit voorstel door tenminste vier andere leden ondersteund te worden.

Commissies

Artikel 10

De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bij- zondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissies.
Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies functioneren te allen tijde on- der verantwoordelijkheid van het bestuur.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere com- missie worden geregeld of gewijzigd.
De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de sta- tuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer le- den daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen wor- den vervangen.

Artikel 11

De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van één van de commissieleden diens plaats zal innemen.
Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commis- sie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

Artikel 12

Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van één jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.),bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.

Artikel 13

De werkzaamheden van de T.C. zullen in ieder geval bestaan uit:

  1. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;

  2. het verzorgen van de aanwijzingen en het in praktijk brengen van de jaarlijkse door de T.C.

    op te maken speelsterkte;

  3. het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden.

Besluitvorming

Artikel 14

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stem- ming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 15

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aange- nomen.

Artikel 16

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.
Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat ge- steld op de wijze zoals dit in de statuten en het huishoudelijk reglement is geregeld.
Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 17

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaat- schap te aanvaarden. Hij kan echter op elk moment als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetre- ding als zodanig.

Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs.
De aftredende functionarissen zijn direct herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende vinden plaats in de eerste algemene vergadering, waarin daar- toe de mogelijkheid bestaat.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 18

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ont- stentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 19

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

Artikel 20

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c der statuten wordt gesteld op ƒ5000,--.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 21

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke volledige administratie bij te houden van:

  1. namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen;

  2. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, die korter dan een jaar gebruikt worden, hoeven hierin niet te worden opgenomen.
Van de onder a bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

Aanmeldingsformulier

Artikel 22

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden: naam, voorna(a)m(en), woonplaats, adres, geboortejaar en -datum.

Slotbepalingen

Artikel 23

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement. Dit tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 24

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 16 februari 1981. Eerste wijziging: januari 1993. Tweede wijziging: januari 2000.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 591 258016 (clubhuis)

Tennispark TV Sleen

Zetelveenweg 1C
7841 BP Sleen